Gå til innholdet

Håndverksgruppen

Meny

Etiske retningslinjer

Håndverksgruppen – etiske retningslinjer – kort versjon

«I Håndverksgruppen opererer vi overalt og alltid i henhold til gjeldende lovverk, retningslinjer og etisk forretningspraksis. Vi setter en høy standard for oss selv og hvordan vi påvirker miljøet og samfunnet generelt. Alle ansatte i Håndverksgruppen skal bidra til et godt arbeidsmiljø preget av toleranse, likeverd, mangfold, og gjensidig respekt. Vi aksepterer ingen form for mobbing, trakassering eller annen ulovlig adferd- verken ovenfor kolleger eller andre. Vi sier fra når vi opplever oppførsel eller situasjoner som bryter med dette, hvis dette kan medføre skade for andre, eller selskapets omdømme.»
- Øyvind Emblem, konsernsjef Håndverksgruppen

Formål og hovedprinsipp

Formålet med de etiske retningslinjene er å skape en bedriftskultur som fremmer integritet og Håndverksgruppens verdier, normer og policyer. Det underliggende prinsippet for de etiske retningslinjene er at vi alltid gjør det rette, og hvis vi er usikre, spør vi først folk som kanskje vet. De etiske retningslinjene gjelder for alle medarbeidere i Håndverksgruppen og deres datterselskaper, og vi forventer at alle styremedlemmer, toppledere og ansatte gjør seg kjent med dem.

Du skal alltid

+ opptre profesjonelt og behandle andre med respekt
+ være forsiktig når du omtaler eller legger ut bilder av Håndverksgruppen, leverandører eller kunder på blogger og i sosiale medier
+ følge alle lover og regler i landene der vi har virksomhet
+ opptre slik at du fremmer en kultur kjennetegnet av respekt, inkludering, likestilling og mangfold
+ alltid handle i selskapets interesse
+ unngå interessekonflikt og oppgi alle faktiske eller potensielle interessekonflikter til din overordnede
+ følge forskrifter for innsideinformasjon og innsiderlisten
+ konkurrere rettferdig i tråd med relevant konkurranselovgivning
+ opptre på en sosialt ansvarlig måte som ivaretar sikkerheten til mennesker, miljø og samfunn
+ fremme prinsipper fastsatt i internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
+ opptre i samsvar med policyen for bekjempelse av korrupsjon

Du skal aldri

- utsette noen for noen form for trakassering, diskriminering eller behandling som kan tolkes som truende eller nedverdigende
- diskriminere eller forskjellsbehandle noen
- røpe konfidensiell informasjon
- ta del i noen form for korrupsjon – herunder tilby, love, be om eller ta imot ulovlige eller upassende gaver eller andre ytelser
- gi eller ta imot gaver, representasjon eller særbehandling med mindre
   o det er snakk om en gave som ikke er penger,
   o ytelsen er i samsvar med vanlig forretningspraksis,
   o ytelsen er av ubetydelig verdi,
   o ytelsen ikke kan tolkes som en bestikkelse av noe slag,
   o ytelsen er i samsvar med Håndverksgruppen verdier og
   o ytelsen ikke er i strid med noen lov.
- utnytte barn som arbeidskraft
- utnytte noen form for tvangsarbeid

Policy for varsling
Hvis noen ansatte blir oppmerksom på omstendigheter som er i strid med lover og regler eller de etiske retningslinjene, må de rapportere dette. Vi oppfordrer ansatte til i god tro å melde fra om brudd på våre etiske retningslinjer eller mistanke om slike brudd, og ingen som i god tro melder fra om misligheter, skal bli utsatt for gjengjeldelse fra Håndverksgruppen eller andre ansatte.

Her er en liste over folk du kan kontakte:

Konsernsjef Øyvind Emblem
+47 957 51 188
oe@handverksgruppen.com

Styreleder Per Sjöstrand
+46 707 245 149
per.sjostrand@instalco.se

FSN Capital Partners
Rebecca Svensøy
+ 47 924 97 857
rcs@fsncapital.com

PwC
Gunnar Holm Ringen
+47 952 60 175
gunnar.holm.ringen@pwc.com

De fullstendige versjonene av de etiske retningslinjene og prosedyre for varsling er tilgjengelig i HG-portalen.

Elektronisk varslingskanal er tilgjengelig https://trustcom.pwc.no/handverksgruppen
Godkjent av styret 12. august 2020

Følg oss på linkedin

Vi er tilknyttet Startbank

Våre bedrifter skal være miljøfyrtårnsertifisert

Håndverksgruppen AS
Post- og besøksadresse:
Brobekkveien 115, 0582 Oslo
© 2021 Håndverksgruppen